چگونه خود آموزی کنیم؟

چگونه خود آموزی کنیم؟00 نظر

نویسنده : مائده قلیزاده
سه روش از جدید‌ترین روش‌های تدریس

سه روش از جدید‌ترین روش‌های تدریس11 نظر

نویسنده : مائده قلیزاده
کارشناسی ارشد مهندسی معماری

کارشناسی ارشد مهندسی معماری00 نظر

نویسنده : مائده قلیزاده
یادآوری مطالب خوانده شده در گذشته

یادآوری مطالب خوانده شده در گذشته11 نظر

نویسنده : مائده قلیزاده
مطالعه برای آزمون

مطالعه برای آزمون00 نظر

نویسنده : مائده قلیزاده
"یادیز مگ" عضو جدید مجلات آموزشی

"یادیز مگ" عضو جدید مجلات آموزشی00 نظر

نویسنده : مائده قلیزاده